Ako napísať zmluvu o úschove?

Ak plánujete vycestovať do zahraničia a stráviť tam dlhší čas, pravdepodobne si nebudete so sebou brať všetky vaše cenné a iné hnuteľné veci, ako je napríklad automobil alebo drahé elektronické zariadenia. Väčšina ľudí by problém so strážením takýchto cenných predmetov a iných vecí vyriešila pravdepodobne ich odkladom u rodinných príslušníkov alebo známych. Vedeli ste však, že o takomto odložení môžete spísať Zmluvu o úschove Ezmluva, aby ste mali uchovanie veci oficiálne podložené? Takáto zmluva sa nemusí vytvoriť iba v čisto písomnej podobe, ale je možné ju uzatvoriť aj prostredníctvom ústneho dohodnutia.

zmluva o úschove

Vždy je však lepšie mať o niečom písomné potvrdenie, pretože nikdy neviete, kto vás môže oklamať alebo na koho sa môžete naozaj spoľahnúť. O to dôležitejšie je spísanie písomnej Zmluvy o úschove v prípade, pokiaľ danú vec odkladáte u cudzích, neznámych ľudí alebo v nejakej spoločnosti. Čo všetko by, ale mala takáto zmluva zahŕňať a ako ju napísať? Dôležité je dodržať niekoľko základných náležitostí, ktoré obsahujú aj iné druhy zmlúv.

úschova auta

Medzi základné náležitosti, ktoré musí obsahovať každá zmluva patrí označenie obidvoch zmluvných strán, ktoré poskytne informácie o osobách uzatvárajúcich zmluvný vzťah. Okrem toho by mala zmluva o úschove obsahovať aj označenie o predmete úschovy, kde sa presne uvedie, čo konkrétne sa bude uchovávať. Taktiež je v rámci tohto zmluvného vzťahu potrebné uviesť aj náležitosť, ktorá hovorí o dohode o odovzdaní veci druhej zmluvnej strane, s účelom jej uchovania. Medzi nepovinné, avšak nemenej dôležité náležitosti, ktoré odporúčame v tejto zmluve uviesť patrí napríklad doba trvania. Zmluvné strany by sa mali dohodnúť na presnom časovom termíne, od kedy do kedy má byť daná vec uchovaná. Za uchovanie môže byť v zmluve dohodnutá aj odplata, ktorej čiastka aj spoločne s vzniknutými nákladmi bude po uplynutí stanovenej doby vyplatená. Rovnako je lepšie do zmluvy dať aj to, či môže byť odložená vec daná do úschovy aj tretej osobe, alebo musí byť výhradne u uchovávateľa. Uchovávateľ by rovnako nemal bez výslovného súhlasu vec, ktorú stráži používať.